Vragen of advies?
Bel: 06 - 205 480 40
U bent niet ingelogd
Winkelwagen
 

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Mibuwijnen.nl’ verstaan Mark Middeljans, handelend onder de naam Mibuwijnen.nl, gevestigd te Buinerveen aan de Hoofdstraat 3. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan een ieder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die met Mibuwijnen.nl een overeenkomst sluit als bedoeld in deze voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Lid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Mibuwijnen.nl, behoudens indien en voorzover partijen hier gezamenlijk uitdrukkelijk schriftelijk vanaf wijken.

Lid 2. Mibuwijnen.nl aanvaardt niet de toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2. Offertes: De door Mibuwijnen.nl uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig, dit tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. In de offerte vermelde prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan ingeval van een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en/of kosten.

Artikel 3. Overeenkomst:

Lid 1. Opdrachten dienen schriftelijk (per post, e-mail of fax) aan Mibuwijnen.nl te worden verstrekt. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen tenzij Mibuwijnen.nl binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk kenbaar maakt niet aan de opdracht te willen of kunnen voldoen. Indien er voorafgaand aan de opdracht geen offerte is uitgebracht en er niet anderszins schriftelijke afspraken zijn gemaakt is Mibuwijnen.nl gerechtigd de door haar gebruikelijk gehanteerde tarieven te hanteren.

Lid 2. Indien Mibuwijnen.nl een offerte heeft uitgebracht komt de overeenkomst eerst tot stand indien opdrachtgever binnen de vervaltermijn schriftelijk bevestigt in te stemmen met de inhoud van de offerte. Indien opdrachtgever verzuimt de opdracht schriftelijk te bevestigen doch er mee instemt dat Mibuwijnen.nl de werkzaamheden uitvoert, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Artikel 4. Leveringen:

Lid 1. De levering geschiedt af magazijn, waaronder te verstaan de plaats van waaruit door of namens Mibuwijnen.nl wordt geleverd. Vanaf het moment van levering gaat ook het risico over opdrachtgever.

Lid 2. De transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, dit tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Ook indien wordt overeengekomen dat Mibuwijnen.nl voor het transport zorg draagt en/of de transportkosten draagt gaat her risico over op opdrachtgever op het moment als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Lid 3. Indien opdrachtgever weigert af te nemen is Mibuwijnen.nl gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden althans ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Lid 4. Mibuwijnen.nl heeft te allen tijde het recht om van opdrachtgever te verlangen dat zekerheid wordt gesteld tot nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever. Mibuwijnen.nl is, indien deze zekerheid niet wordt gesteld, gerechtigd haar werkzaamheden en levering op te schorten zolang de zekerheid niet is gesteld.

Lid 5. Mibuwijnen.nl is tevens gerechtigd levering op te schorten indien opdrachtgever nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge eerdere overeenkomsten tussen partijen.

Lid 6. Mibuwijnen.nl behoudt zich het recht voor om bij bedrukte bestellingen 10% meer of minder te leveren.

Lid 7. Mibuwijnen behoudt zich het recht om bij bij overgang van jaargang, het volgende leverbare jaar te leveren.

Artikel 5. Uitvoering:

Lid 1. Mibuwijnen.nl is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

Lid 2. Geringe afwijkingen in de kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke leveren geen wanprestatie op van Mibuwijnen.nl en kunnen voor opdrachtgever geen aanleiding zijn afname te weigeren.

Lid 3. Indien Mibuwijnen.nl ten behoeve van het productieproces door of zijdens opdrachtgever verstrekte bestanden digitaal dient te bewerken is Mibuwijnen.nl niet gehouden om aan opdrachtgever het bewerkte bestand te verstrekken, dit tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 6. Betaling:

Lid 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, verkeert opdrachtgever jegens Mibuwijnen.nl in gebreke zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Mibuwijnen.nl is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten die Mibuwijnen.nl toekomen uit hoofde van de overeenkomst en wet.

Lid 2. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, wordt opdrachtgever de vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1% van de vordering, vanaf 30 dagen na factuurdatum.

Lid 3. Indien Mibuwijnen.nl zich genoodzaakt ziet de vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen te geven komen de buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever, welke kosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, dit met een minimum van € 250,-.

Lid 4. Mibuwijnen.nl is gerechtigd om naar eigen inzicht op voorschotbasis te declareren. Mibuwijnen.nl zal in dat geval gehouden zijn de werkzaamheden eerst aan te vangen en/of te leveren aan opdrachtgever indien betaling van de voorschotnota heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud:

Lid 1. Zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Mibuwijnen.nl uit hoofde van de overeenkomst waarop de betaling betrekking heeft alsmede uit hoofde van andere betalingsverplichtingen van opdrachtgever jegens Mibuwijnen.nl blijft het geleverde Mibuwijnen.nl in eigendom toebehoren, dit voor rekening van opdrachtgever.

Lid 2. Ingeval van wanprestatie zijdens opdrachtgever is Mibuwijnen.nl gerechtigd het geleverde terstond en zonder nadere formaliteiten terug te nemen dan wel te doen terugnemen.

Artikel 8. Eigendommen van opdrachtgever:

Lid 1. Mibuwijnen.nl zal ten aanzien van goederen die door opdrachtgever aan Mibuwijnen.nl zijn toevertrouwd dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande aanwendt met betrekking tot de eigen goederen van Mibuwijnen.nl.

Lid 2. Onverminderd het bepaalde in het vorig lid van dit artikel blijft het risico op verlies, beschadiging dan wel tenietgaan volledig voor risico van opdrachtgever.

Artikel 9. Retentierecht: Indien Mibuwijnen.nl goederen van opdrachtgever onder zich heeft is zij gerechtigd deze goederen onder haar te houden totdat alle vorderingen van Mibuwijnen.nl op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 10. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht:

Lid 1. Door het verstrekken van een opdracht tot reproductie van de door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde werken verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart opdrachtgever Mibuwijnen.nl in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke voortvloeien uit de reproductie.

Lid 2. Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, modelrecht en het auteursrecht, toe aan Mibuwijnen.nl. Tot depot dan wel registratie van dit recht is slechts Mibuwijnen.nl bevoegd. Opdrachtgever verkrijgt, indien hij volledig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Mibuwijnen.nl, een licentie tot het gebruik.

Artikel 11. Overmacht:

Lid 1. Ingeval van overmacht aan de zijde van Mibuwijnen.nl wordt uitvoering van de overeenkomst opgeschort gedurende de periode dat nakoming op grond van de overmachtsituatie niet mogelijk is, dit onverminderd het recht van Mibuwijnen.nl om de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.

Lid 2. Indien er tengevolge van de overmacht sprake is van een langdurige dan wel blijvende onmogelijkheid voor Mibuwijnen.nl om te presteren is naast Mibuwijnen.nl tevens de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever eveneens slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.

Lid 3. Indien er sprake is van een overmachtsituatie is Mibuwijnen.nl jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade welke opdrachtgever mogelijk lijdt tengevolge van niet nakoming van de overeenkomst door Mibuwijnen.nl.

Lid 4. Onder overmacht wordt tevens verstaan de omstandigheid dat een leverancier van Mibuwijnen.nl, om welke redenen dan ook, niet in staat is om de goederen dan wel grondstoffen te leveren, welke benodigd zijn voor het verrichten van de opdracht.

Artikel 12. Reclame. Indien opdrachtgever klachten heeft dienen deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Mibuwijnen.nl te worden medegedeeld. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reclameert wordt Mibuwijnen.nl geacht de overeenkomst naar behoren te hebben uitgevoerd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid:

Lid 1. Mibuwijnen.nl is niet aansprakelijk voor: - fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld; - fouten van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden; - fouten in de uitvoering van de overeenkomst indien deze een gevolg zijn van handelen dan wel nalaten van opdrachtgever; - gevolgschade die mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit ondeugdelijkheid van het door Mibuwijnen.nl geleverde; - de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van geleverde goederen en materialen.

Lid 2. Aansprakelijkheid van Mibuwijnen.nl jegens opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad is beperkt tot een bedrag, dat niet hoger is dan het aan de opdracht verbonden bedrag, dit met een maximum van € 1000,-.

Artikel 14. Publiciteit: Mibuwijnen.nl is gerechtigd om de door haar geleverde c.q. vervaardigde goederen met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van de opdrachtgever af te beelden op catalogi, reclamedrukwerk, publicatie, advertenties en dergelijke zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever en zonder dat Mibuwijnen.nl hiervoor een financiële vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is.

Artikel 15. Toepassingsrecht en geschillen: Op de overeenkomst tussen Mibuwijnen.nl en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen, indien een minnelijke oplossing niet tot de mogelijkheden behoort, uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Assen, zulks behoudens voorzover dwingende rechtelijke competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan en onverminderd de bevoegdheid van Mibuwijnen.nl om desgewenst de Rechtbank van de woonplaats van opdrachtgever te adiëren.